เรียนส่วนประกอบของพีแอลซีขณะนี้

พีแอลซี เป็นวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการทำงานอุตสาหกรรม มี หน่วยประเมินผลตรงกลาง หน่วยความจำ หน่วยรับข่าว หน่วยส่งข่าวคราว และหน่วยป้อนรายการ มีขนาดเล็กส่วนเพิ่มเติมทั้งหมดของ โดยจะประสมเป็นเครื่องมือเดียว แต่สมมติเป็นขนาดใหญ่อาจจะแยกออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ ได้

หน่วยความทรงจำของ พีแอลซี มี หน่วยความทรงจำชนิด RAM และ ROM หน่วยความจำชนิด RAM ปฏิบัติหน้าที่เก็บโปรแกรมของผู้ใช้และข่าวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ พีแอลซี ส่วน ROM ทำหน้าที่เก็บรายการสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพีแอลซี  ตามรายการของ ผู้ซื้อ ROM สรุปมาจาก         Read Only Memory สามารถโปรแกรมได้แต่ลบไม่ได้ ถ้าเสียแล้วแก้ไขมิได้

  1.   RAM  หน่วยความทรงจำประเภทนี้จะมีแบตเตอรี่เล็กๆ ต่อไว้ สำหรับใช้เลี้ยงประกาศเมื่อเกิดไฟดับ การอ่านและจดรายการลงใน RAM ทำได้ง่า ยมาก จึงเหมาะสมกับการใช้งานในช่วงลองทำเครื่องมือที่มีการแปรเปลี่ยนแก้ไขรายการซ้ำแล้วซ้ำเล่า
  2. EPROM  หน่วยความจำชนิด EPROM นี้จะจำเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือพิเศษในการจดโปรแกรม การลบโปรแกรมทำได้โดยใช้แสงอัลตราไวโอเลตหรืออาบแดดร้อนๆ นานๆ มีจุดแข็งตรงที่รายการจะไม่สูญแม้ไฟดับ จึงเหมาะสมกับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ
  3.   EEPROM หน่วยความจำชนิดนี้ไม่จำต้องใช้อุปกรณ์วิเศษในการจดและลบออกรายการ โดยใช้วิธีทางกระแสไฟเช่นเดียวกับ RAM ยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่จำต้องมีแบตเตอรี่เก็บสำรองไฟฟ้าเมื่อไฟดับ ราคาจะมีราคากว่า แต่จะรวมคุณลักษณะที่ดีของทั้ง RAM พร้อมกับ EPROM เอาไว้ควบคู่กัน